"Sarnowa była jest i będzie"
sarnowa

Sprawozdanie z działalności Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 6 w Sarnowie w okresie od 13 listopada 2007 r. do końca roku 2008.


Samorząd Osiedla Nr 6 w Sarnowie działał na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwalonego przez Radę Miejską Gminy Rawicz Statutu Osiedla. Zarząd Osiedla realizował uchwalony jednogłośnie w dniu 18 grudnia 2007 r. na zebraniu plenarnym Rady Osiedla "Program działalności Samorządu", wnioski zgłoszone na zebraniu ogółu mieszkańców, kontynuował tematy rozpoczęte w poprzednich kadencjach oraz załatwiał sprawy wynikające z bieżącej działalności. W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania plenarne Rady Osiedla a właściwie 3, gdyż zwołane na dzień 10 czerwca zebranie poświęcone bezpieczeństwu i porządkowi na terenie Osiedla, ze względu na brak kworum nie było uprawnione do podejmowania decyzji. Zarząd Osiedla odbył 21 zebrań. Nie było wniosków o zwołanie zebrania Rady na zasadach określonych w par. 14 Statutu. Jeden z członków zrezygnował z dalszego członkostwa w radzie. Na początku swej kadencji Zarząd zapoznał się z działalnością poprzednich samorządów oraz odbył spotkanie z długoletnim przewodniczącym Samorządu Osiedla 350-Lecia Panem Zenonem Piaszczyńskim. W ten sposób został wypracowany sposób działania polegający na częstszych spotkaniach poświęconych konkretnej tematyce. Pragnę w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim członkom zarządu za duży wkład pracy i poświęcony czas.
   Celem nr 1 w działalności samorządu był rozwój osiedla i jego infrastruktury. Stara maksyma mówi: kto się nie rozwija, ten się cofa. To prawda, gdyż inni nie stoją w miejscu. Sarnowa musi być atrakcyjna nie tylko dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych, lecz również dla naszej młodzieży aby tu została. Po założeniu wodociągów i kanalizacji Sarnowa jest już dużo atrakcyjniejsza niż była. Konieczne są plany zagospodarowania przestrzennego aby mogło się rozwijać budownictwo mieszkaniowe. Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt wnioskowanego już wcześniej przystąpienia do sporządzenia takiego planu dla terenu w obrębie ulic: Strzelecka, Wiatraczna, Stodołowa. Mając upoważnienie zebrania plenarnego Rady Osiedla zarząd wystąpił do władz gminy aby planem objąć jednak tereny przy drodze do Niemarzyna. Wynikało to z faktu, że zapoznaliśmy się z zasobami gruntowymi gminy na terenie naszego osiedla i okazało się, że właśnie w tym miejscu gmina posiada duże, zwarte kompleksy ziemi. Obok atrakcyjności braliśmy pod uwagę czynnik ekonomiczny, czyli wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i ograniczoną konieczność wykupów. Okazało się jednak, że w obowiązującym obecnie studium tereny te mają charakter rolniczy. Bardzo korzystna dla gminy sprzedaż 8 działek przy ulicy Prusa i Żeromskiego napawa pewnym optymizmem. Z kilku powodów wskazane jest aby liczba mieszkańców Sarnowy przekroczyła 2 tys. mieszkańców oraz aby szybciej rozwijała się działalność gospodarcza.
Zadowoleni jesteśmy również z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Sarnowy. Przebudowane zostały ulice Wyspiańskiego, Asnyka i Zapolskiej z łącznikiem do ul. Szkolnej. Te gruntowe ulice zawsze były uciążliwe dla ich mieszkańców, jednak po położeniu kostki brukowej na ulicach sąsiednich ich stan jeszcze bardziej się pogorszył, gdyż zalewały je wody opadowe z ulic już utwardzonych. Tak trudne warunki bytowe mieszkańców, jak również perspektywa przejęcia przez gminę od stycznia br. wielu ulic nie będących dotychczas w jej zarządzie wskazywały na pilność wykonania tych prac. Mieszkańcy ul. Asnyka spontanicznie zorganizowali uroczyste poświęcenie i otwarcie swojej ulicy. Z uznaniem należy się również odnieść do wysiłku finansowego, jaki gmina poczyniła wykonując ocieplenie i otynkowanie budynku szkolnego oraz dalszą wymianę okien. Cieszy również uporządkowane i ogrodzone otoczenie szkoły i ogródka jordanowskiego, którego temat często przewijał się w pracach samorządów poprzednich kadencji. Placówka oświatowa jest dobrym gospodarzem tego placu zabaw. W 2008 roku wymienione zostały również chodniki wokół skwerku przy ulicy Kilińskiego. Niemały wysiłek włożony został w przygotowania do kontynuacji budowy ścieżki rowerowej z Rawicza do Sarnowy. Jednak o tym szerzej mówić będziemy w oddzielnym punkcie naszego dzisiejszego spotkania.
W minionym roku, również władze powiatu zaangażowały się w naprawę sarnowskich ulic. Na ulicy Chopina i Kolejowej jednostronnie wymienione zostały stare płyty chodnikowe na nową kostkę oraz naprawiony został przepust pod ulicą. Nie została jednak wykonana od dawna oczekiwana przebudowa części ulicy Strzeleckiej, której stan techniczny jest fatalny. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pisemną informację od Starosty Rawickiego, Pana Zdzisława Maćkowiaka, że prace przy skrzyżowaniu z ulicą Stodołową wykonane zostaną w roku bieżącym.
Do władz powiatu złożyliśmy również wniosek, aby w bieżącym roku nastąpiła przebudowa chodników na ulicy Paderewskiego. Jest to bardzo stary temat pochodzący jeszcze z czasu budowy kanalizacji na tej ulicy a który jak dotąd nie doczekał się realizacji. Myślę, że Pan Starosta wypowie się w tych kwestiach.
Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania w dziedzinie inwestycji są duże, że istnieją jeszcze ulice o nawierzchni gruntowej. Co roku będziemy ponawiać wnioski o ich przebudowy. Jednak oceniając zaangażowanie inwestycyjne gminy, należy mieć stale przed oczyma obraz Sarnowy z początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Brak wodociągów i kanalizacji, ratusz w ruinie, niedokończona budowa obiektów szkolnych itd. O stanie nawierzchni ulic lepiej nie wspominać. Istniała bardzo długa lista istotnych potrzeb z której stopniowo można było skreślać poszczególne pozycje. Najgorsze mamy już za nami, gdyż te najtrudniejsze, czyli najbardziej kosztowne zostały wykonane. Myślę, że już niedługo spełnione zostaną oczekiwania mieszkańców tych nieutwardzonych ulic. Bieżący rok to przede wszystkim kosztowna kontynuacja i zakończenie budowy ścieżki rowerowej. Takie są oczekiwania społeczne. Jednak pilną sprawą jest naprawa asfaltowej części ul. Prusa, gdzie po pracach kanalizacyjnych w sposób wadliwy odtworzona została nawierzchnia, co powoduje powstawanie dużych zastoin wodnych. Mieszkańcy tego odcinka postulują również dołożenie 2 lamp ulicznych. Przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną uzasadnione wydaje się wybudowanie progów spowalniających. Stale aktualna jest sprawa wyczyszczenia rowów odprowadzających wody opadowe z kanalizacji deszczowej.
W okresie sprawozdawczym samorząd współpracował z różnymi instytucjami i organizacjami. Tradycyjnie dobra była współpraca z zarządem miasta, czyli z Panem Burmistrzem i jego zastępcą. Pozytywnie ocenić można również współpracę z władzami powiatowymi. Z-za Starosty Pan Zygmunt Wolny dwukrotnie uczestniczył w posiedzeniach naszego samorządu. Podkreślić należy współdziałanie z Powiatowym Zarządem Dróg, którego kierownik Pan Henryk Lipowczyk obok szybkiego usuwania zgłaszanych usterek służył nam swoją wiedzą i radami w tematyce organizacji ruchu drogowego. Cieszy nas, że ponownie postawiona została tablica informacyjna z nazwą naszego osiedla.
Na prośbę Wydziału Społecznego Urzędu Miejskiego członkowie zarządu odwiedzili wszystkich mieszkańców Sarnowy, którzy nie mieli wymienionych dowodów osobistych. Mobilizowaliśmy ich to tego informując jednocześnie o konsekwencjach wynikających z zaniechania tej czynności.
Wydział Gospodarki Gruntami dwukrotnie przekazywał nam informacje dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w celu wywieszenia ich w gablocie. Biorąc jednak pod uwagę bardzo krótkie terminy złożenia wniosków o odszkodowanie i nie chcąc dopuścić do ewentualnych strat materialnych rolników odwiedziliśmy ponad 20 osób co do których istniało przypuszczenie, że są uprawnieni do takich odszkodowań. W drugim przypadku terminy były jeszcze krótsze i zmuszeni byliśmy prosić Księdza Proboszcza i Pana Marka Wróblewskiego o pomoc w szybkim przekazaniu informacji. Z wydziału tego uzyskiwaliśmy informacje o postępie prac przy wykupach gruntów pod kontynuację budowy ścieżki rowerowej. W związku z niepokojącymi informacjami medialnymi w dniu 30 czerwca ubiegłego roku zaproponowaliśmy bezpośrednią pomoc w rozmowach z osobami które odmawiają sprzedaży. Pomoc taka okazała się niepotrzebna.
Ze szkołą podstawową i przedszkolem współorganizowaliśmy imprezy dla dzieci. Sarnowskiej parafii rzymsko-katolickiej pomogliśmy w nagłośnieniu procesji Bożego Ciała a Ksiądz Proboszcz pomagał nam w przekazywaniu społeczeństwu pilnych wiadomości. Mimo, że Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Rawiczu przeniosła się do Rawicza utrzymana została z nią współpraca. Dzięki dużemu wsparciu finansowemu ze strony Izby możliwe było zorganizowanie imprezy dla dzieci z okazji św. Mikołaja. Impreza ta z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem najmłodszych. Przedstawiciele Izby przekazali Sarnowie sztandar Towarzystwa Przemysłowców na uroczystości zorganizowanej wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Sarnowy.
Na terenie naszego osiedla działa i stale się rozwija Klub Seniora "Jesienny Liść". Środki finansowe, które posiadaliśmy w naszym budżecie na organizację imprez dla mieszkańców w starszym wieku pozostawiliśmy w dyspozycji Klubu. Zarówno doświadczenie życiowe, jak również organizacyjne działaczek gwarantowało najbardziej racjonalne ich wykorzystanie. Jeżeli mieliśmy jakieś pomysły, to jedynie w poszukiwaniu dodatkowych środków, które Klub mógłby uzyskać na swoją działalność. Kto nie szuka, ten nie znajduje.
Również na tematach finansowych koncentrowała się współpraca z Klubem Sportowym "Sarnowianka". W związku z zagrożeniem dalszego bytu drużyny żeńskiej piłki nożnej, zarząd osiedla czynnie włączył się w poszukiwanie dodatkowych środków. Nie umniejszając znaczenia drużyny męskiej, II-ligowa drużyna żeńska znakomicie promuje naszą miejscowość na stadionach dużych ośrodków sportowych naszego kraju. Na podkreślenie zasługuje również _dobrosąsiedzka_ współpraca z działającą w naszym ratuszu świetlicą dla dzieci. Zawsze możemy liczyć na ich pomoc.
W minionym okresie mieszkańcy Sarnowy zwracali się do nas z najróżniejszymi sprawami a bywało że mocno przeceniali nasze możliwości, które przecież jako jednostka pomocnicza mamy dość ograniczone. Najczęściej dotyczyły usterek technicznych w infrastrukturze i oświetleniu, utrudnień w ruchu ulicznym, budynków i mieszkań komunalnych oraz oczywiście budowy ścieżki rowerowej. Sprawy usterek były na bieżąco przekazywane do właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Powiatowego Zarządu Dróg. Sprawy związane z utrudnieniami w ruchu ulicznym stają się stale coraz większym problemem większości miast w Polsce. Jest to temat bardzo trudny i dość niepopularny społecznie, gdyż z jednej strony wiąże się ograniczaniem pewnych swobód z drugiej zaś wymaga olbrzymiej wiedzy fachowej. To co na tzw. chłopski rozum może wydawać się słuszne bywa niewykonalne. Obok ustawy o ruchu drogowym istnieje wiele rozporządzeń i orzecznictw Naczelnego Sądu Administracyjnego. My możemy w zasadzie zgłaszać problemy, jednak ich rozwiązaniem muszą zajmować się osoby posiadające odpowiednią wiedzę. Tak było w przypadku zgłoszonego problemu bezpieczeństwa osób wysiadających ze środków komunikacji zbiorowej na Rynku. Postawiony został znak zakazu zatrzymywania choć były opinie, że wcześniej obowiązujące przepisy i tak zabraniają zatrzymywania się w tym miejscu. Zarząd Osiedla przygotował i dostarczył wszystkim członkom Rady Osiedla ankietę w której mogli zgłosić propozycje do zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie naszej miejscowości. Większość członków nie odpowiedziała więc uznaliśmy, że chyba jeszcze nie czas na to. Jednak od tego tematu się nie ucieknie, bo życie wymusi zmiany. Nie chcę nikogo straszyć, lecz płatne strefy parkowania czy zniecierpliwienie przewoźników komunikacji zbiorowej to nie jest iluzja. Lepiej zawczasu samemu stopniowo próbować coś robić i mieć jakiś wpływ, niż być zaskoczonym nagłymi decyzjami. Zarząd Osiedla przygotowany jest do podjęcia tego tematu. Te nieliczne propozycje zgłoszone przez członków rady zostały dokładnie przeanalizowane i skonsultowane z kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg. Okresowo ponawiamy również wniosek o ustawienie fotoradaru przy bardzo niebezpiecznym skrzyżowaniu na Sarnówce. Sieć rozmieszczenia takich urządzeń przy drogach krajowych opracowywana jest przez Politechnikę Krakowską.
Samorząd Mieszkańców Osiedla ma niewielki wpływ na gospodarkę mieszkaniową gminy. Budynki komunalne znajdujące się w Sarnowie, ze względu na swój wiek, stale wymagają jakiś napraw. Mamy jednak świadomość, że są one deficytowe, czyli nakłady poniesione w ostatnich latach przewyższają wpływy. W bieżącym roku planujemy zorganizowanie spotkania mieszkańców tych budynków z kierownictwem Zakładu Usług Komunalnych, aby mogli uzyskać wyczerpujące odpowiedzi na swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia. Żałujemy jednak, że nie został przyjęty do realizacji nasz wniosek o odnowienie elewacji budynku starej szkoły przy naszym pięknym, barokowym kościele. W ubiegłym roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sarnowy postawiony tam również został pomnik Jana Pawła II. Jest to więc miejsce, które często odwiedzają osoby przyjezdne.
W noc sylwestrową zorganizowaliśmy tradycyjną, bo sięgającą okresu remontu ratusza, skromną imprezę wspólnego powitania nowego roku. Obserwujemy dalszy spadek zainteresowania mieszkańców. Wszelkie próby uatrakcyjnienia takiego spotkania są bardzo drogie i po prostu nie stać nas na to. W całym kraju zauważalny jest proces zmiany zwyczajów. W coraz większym stopniu społeczeństwo woli witać nowy rok w domu w gronie rodziny i znajomych lub na różnego rodzaju balach. Według zapewnień Pana Sekretarza w bieżącym roku nastąpi doposażenie naszej ratuszowej Sali. Otrzymamy 70 krzeseł. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż brak większej ilości miejsc siedzących był głównym hamulcem w organizowaniu różnego rodzaju imprez. Perspektywa zwożenia krzeseł z różnych miejsc w Sarnowie i ich odwożenia zniechęcała ewentualnych organizatorów.
Stale trwają prace przy organizacji wielofunkcyjnej Sarnowskiej Izby Regionalnej. Na bazie Zarządu Osiedla powstał społeczny komitet organizacyjny. Funkcji społecznego kustosza izby podjął się Pan Marek Wawrzyniak, który jako z-ca Przewodniczącego Rady Gminy ma największe możliwości w utrzymywaniu kontaktów z instytucjami kulturalnymi. Prowadzi on również naszą społeczną stronę internetową www.sarnowa.rawicz.pl na której można znaleźć wiele ciekawych informacji .
W bieżącym roku więcej czasu i uwagi poświęcić będzie można sprawom organizacyjnym. Będzie on jednak w dużej mierze przebiegać pod hasłem ścieżki rowerowej. W naszym budżecie mamy zabezpieczone 1200,- zł na zorganizowanie imprezy turystyczno-rekreacyjnej związanej z otwarciem tej ścieżki. Do zrealizowania tego zamiaru potrzebna będzie mobilizacja wielu naszych organizacji i instytucji. Trudno sobie wyobrazić zabezpieczenie przejazdu licznych, miejmy nadzieję, grup turystów rowerowych bez udziału strażaków. Mamy bardzo dobrą współ pracę z OSP a jej Prezes Pan Aleksander Hauza jest członkiem Zarządu Osiedla. Warto taką imprezę zorganizować choćby dlatego, że wokół tej ścieżki narosło wiele niesłusznych i krzywdzących opinii. Największym paradoksem jest to, że największa krytyka wzmogła się w czasie w którym nastąpiło zdecydowane przyspieszenie. Krytyka była może uzasadniona kilka lat wcześniej, choć nie jestem tego pewien. Myślę, że zbyt szybko wywołany został nadmierny optymizm, który w konsekwencji mógł powodować zniecierpliwienie.
Szanowni Państwo. Zdaję sobie sprawę, że podsumowanie to jest niepełne. Miniony okres był dość pracowity i naprawdę trudno jest o wszystkim wspomnieć. Mam nadzieję, że w dyskusji zostanie ono uzupełnione.
Kończąc, pragnę na ręce Pana Burmistrza złożyć serdeczne podziękowanie dla władz gminy za zrozumienie naszych problemów i duże zaangażowanie inwestycyjne. Podobne podziękowanie składam na ręce Pana Starosty /lub z-cy/ dla władz powiatu. Z naszej, sarnowskiej listy potrzeb znowu mogliśmy skreślić kilka pozycji..


sarnowa
<<<powrót do strony głownej

www.sarnowa.rawicz.pl