"Sarnowa była jest i będzie"

W Imię Pańskie Amen.


Wszystko co tylko czyni się w czasie, z czasem też zwykło ginąć i upadać;osobliwie w:co się dowodzić świadectwem cnotliwych Mężów nie da; albo w na stałympisma nie wspiera się grącie. My przeto: ale teraźniejsi i jako przyszli, doktórych wiadomość ninieysza dociera się; ogłaszamy: -/- że My Jerzy z Duninów wraz z panią Małgorzatą Matką moią, dziedzicy prawdziwi i prawni na Sarnowie,zdrowi i żywi z dobrym rozmysłem, przy naradzeniu się stałych Przyjaciół,i łaskawości Nayiasnieyszego Pana Naszego Władysława Króla PolskiegoPana Naszego Miłościwego, i z Jego własney opatrzeney woli i zezwolenia z którego pomocą i dozwoleniem; ustanowiliśmy: czyli założyliśmy: i na nowostawiamy: Miasto w dziedzictwie naszym Sarnowę, któreMiasto pospolicie nazywa się Sarnowa w Prawie Niemiecko - magdeburskim, dla naszegoi wszystkich prawych Następców użytku, i osobistey korzyści. Postanawiamywtymże Mieście Sarnowa wzwyż nadmienionym targi wszelkichrzeczy przedayjnyawkażdy czwartek wiecznemi czasy służąca. Znosiemy też wszelkie Prawa, sposobyi zwyczaje Polskie, i wszystko co jest przeciw Prawu Magdeburskiemu. Uwalniamy nadto i wyłączamy ninieyszym Prawem, i chcemy mieć uwolniony na zawsze: -/- RządcęMieszczanów i w którychkolwiek mieszkańców wtym Mieście posiadłych, i wieczyściena Przedmieściach maiących się ustanowić, Do wszelkich Praw Sądowniczych, takwsprawach małych iako niewielkich: naprzykład: Złodziejstwa: Krwi rozlania: zaboystwa:zapalenia: i innych jakichkolwiek zapozwań, że bynajmiey odpowiadać niemaią; ani iakich( darów ? ) opłacać będą; lecz tylko przed właściwym Rządcą albo przed Starszym zMieszczan, których natenczas będzie podlegał? Prawa Niemiecko - Magdeburskiegourzędownie wybranym odpowiedzieć, a wszelkich kłótniach mają być zniewoleni sądownie.i w Sprawach Kryminalnych o głowę idących, wzwyż rzeczonemu rządcy czyli Burmistrzowii Radnym, do sądzenia, wyroku czynienia, karania, zkazania na śmierć, zupełną Dayemywładzę; jako Prawo Magdeburskie często powtórzone, wswoich punktach i artykułachzamyka. Nadto wieczyście nadayemy Miastu Sarnowie na oranie rok ku Szymanowu i Słupi leżących aż do granic, od Nas i od naszych Następców dobrowolnie lecz trzymającete role, Miastu czynsz są obowiązani dawać, podłóg zmiany rol. Temuż Miastu ?...Szymanowi i Słupia będący także rola ma należeć, które wieczyście Miastu nadajemy:wyłączając Sosny na Szczelnik, albo barcie służący iednak gdzie rola bydz może, niechbędzie ale gdzie barcie bydz nie powinna. Także wszystkie lasy wspomnione od mieyscaLawisko nazwano go, prosto do źródła, które nazywaią Lipowka. Wspomniane te lasy,cierniska, i gaie wtymże naszym dziedzictwie rzeczoney Sarnowy, na budowle, płoty,ogień i inne tym zwyczayne potrzeby Miastu dozwalamy. Wyłączywszy bory od mieyscamysliwego, które powszechnie Lawisko nazywayą; wprost do innego mieysca czyliźródła, które nazywają Lipówka ku żamkowi, aż do rowu, którechcemy mieć nietknięte.Przysiekę Nam i Naszym Następcą zostawiamy całkowicie, i aby tam żaden znieważył sięciąć drzewa albo chrustu, chyba za naszym szczególnym pozwoleniem.Naostatek oznaymuiem: że wtychże sarnych lasach, gniazd, ciernizkach, rolach?, Miastuprzez nas wyznaczonych zaden z Rzemieślników, Kołodziejów, Snycerzy, i wszystkich innychjakiegokolwiek nazwiska, oprócz Miastu ina Jego Przedmieściach osiadłych robić niemoże,Jmieniem naszym i innych prawdziwych Dziedziców Następców Naszych. Także wprzyrzeczonymdziedzictwie Sarnowy, Miastun nadaiemy wieczyście i dobrowolnie Pastwisko nazwane Łankizinnemia? błoniami pastewnemi, na których paść bydło i stada pospołu wszyscy Mieszczanie, i przed Mieszczanie wiedney trzodzie, beznaszey iednak, ich, i sądsiedzkiey szkody maią wolno,iako to konie, krowy, owce, świnie, bez przywłaszczenia iednak na zawsze. Ogrody w lasach Kuniemarzynie leżące nadaiemy temuż Miastu naszemu z czynszem wieczystym. Ogrody zaś zdziedzicznych dóbr naszych wymierzone (sążeń...?) w liczbie trzydzieści do dwóch lat nadiemy wolne. Po dwóch zaś latach Nam i Następcom naszy po dwa grosze i dwa Kaptony? plony?obowiązani będą dawać w każdym roku nad: Marcin. Plebanowi zaś z czwartej częsci ogrodówpopuł grosza, natoż Święto S: Marcina czynszu maią dawać. Także dwa wiatraki wystawić mogądla wygody Miasta. Ciż obuwatele mogą mieć bez uszczerbku wygodne mieysce Mielcuch dorobienia piwa na użytek Miasta. Drugi zaś Dziedzic sobie i swoim następcom wystawić może.Aieżeliby który mógł mieć własny Mielcuch i inne potrzeby do robienia piwa na placu swoimniech ma na zawsze; Również Kotły, i drybury? Do robienia piwa właściwe mieć mogą dla użytku swego. Role własne Mieszczanie, jak kupować, tak i przedawać mogą naprawiemieyskim. Wyiąwszy opłatę czynszową z rol Dziedziców właściwym? nam i naszym następcomna zawsze. Wtey zaś trwały wolnośc, przez dziesięć lat, każdy rolą posiadaiący Nam i Następcomnaszym zteyże roli trzy dni winni będą pracować ręcznie czwarty zaś dzień przeżaiem? we DworzePo upłynionych zaś lat dziesięciu nie bądą winni pracować Dworowi oprócz czynszów dawania iako wyżey. Nakoniec ogłaszamy ze mieszczanom i Przedmieszczanom od daty ninieyszey na dziesięć lat wzupełności, wolność nadaiemy; po upłynionych zaś Dziesięciu lat wolnośćod soli każdego woza małego lub wielkiego połowę Czwartala, to iest z Soli Żołnierskiey resztę zaś Miastu naszemu wiecznie naznaczamy. Także Piekarze i Szewcy po dziesięciulatach wolności, Miastu będą obowiązani dawać czynsze. Z Rok zaś mieyskich, tak zwane mifsales Cfenones...? według miary nad S. Marcin wlewnemu? Plebanowi maią wypłacaćI aby to darowanie niewzruszenie trwało napisać ze rozkazaliśmy i własną pieczęcią stwierdzić,Działo? się dało w Sarnowie wdzień S. Marcina wyznawcy Biskupa sławnego Roku TysięcznegoCzterechsetnego Siódmego.(tłumaczenie z XIX wieku)

<<<powrót do strony głownej

www.sarnowa.rawicz.pl